AsTu- Asumisen tukemisella eteenpäin

AsTu- Asumisen tukemisella eteenpäin on kehittämishanke Ylivieskan, Nivalan, Haapajärven ja Pyhäjärven alueella. Hanke on uusi ainutlaatuinen kolme vuotta kestävä STEA:n rahoittama alueellinen kehittämishanke. Hankkeen kohderyhmään kuuluvilla on haasteita arjen ja asumisen perusasioiden hoitamisessa.

Hankkeen tavoitteena on tukea yksilöllisen asumissosiaalisen työn ja palveluohjauksen keinoin kohderyhmään kuuluvia henkilöitä. Hankkeella tuetaan yksilöllisesti elämän- ja arjenhallintaa, sosiaalista osallisuutta ja omasta elämästä vastuun ottamista. Hankkeen kautta kohderyhmällä on mahdollista saada tukea mm. palveluihin ohjaukseen, asumisjärjestelyihin sekä asiointiapua virastoihin sekä digiasiointiin.

Hanketyöntekijät kulkevat asiakkaiden rinnalla tukemassa kohti yksilöllistä elämäntilanteeseen asetettua muutosta, kunnes asiakkaan kokema tuentarve on poistunut. Hankkeessa tarjotaan kohderyhmälle tarpeen mukaan lyhytkoulutuksia mm. digikoulutusta, talousneuvontaa ja jätelajittelua sekä tiedotetaan paikkakuntien työllisyys, koulutus sekä harrastus mahdollisuuksista. Palvelu on kaikille asiakkaille avointa ja maksutonta.

Hankkeen kehittämistyön tuloksena syntyy asumista ja arjen sujumista tukeva palvelumalli. Tavoitteena on vuokranmaksuvaikeuksien määrän ja häätöjen väheneminen sekä asuinalueiden viihtyvyyden, turvallisuuden ja häiriöttömyyden paraneminen.

AsTu- hanke

Ota yhteyttä

Projektityöntekijä
Ylivieska
Sirpa Kiiskilä
044 713 2062

Projektityöntekijä
Ylivieska
Pauliina Annala
044 713 2061

Projektityöntekijä
Nivala
Jaana Laakkonen
044 713 2063

Projektityöntekijä
Haapajärvi/
Pyhäjärvi

Pirkko Laitala
044 713 2064

Täsmätyöhön- hanke (Päättynyt)

Täsmätyöhön -hanke on käynnistynyt alkaen 1.7.2021 Nivalan Työpajasäätiöllä. Hankkeen tavoitteena on auttaa ja tukea henkilöitä, joilla on vaikeuksia itsenäisesti työllistyä avoimilla työmarkkinoilla. Hankkeeseen asiakkaaksi otetaan: 1) Osatyökykyisiä vähintään vuoden työttömänä olleita. 2) Yli kuusi kuukautta työttömänä olleet 25-49-vuotiaat työnhakijat, jotka tarvitsevat tukea työnhakuun ja osaamisensa kehittämiseen. 3) Kokonaan ilman ammattikoulutusta olevia yli vuoden työttöminä olleita.

Hankkeeseen osallistuville tehdään alkukartoitus, jonka jälkeen laaditaan henkilökohtainen valmennussuunnitelma. Valmennussuunnitelman tavoitteena on edetä kohti työtä, opiskelua tai työkokeilua. Hanke kulkee valmennettavan rinnalla koko valmennussuhteen ajan ja ohjaa kohti työttömyyden katkaisua. Valmennukseen kuuluu mm. säännöllisiä tapaamisia ja työnhakuasiakirjojen päivittämistä. Koulutukseen ohjaus ja tukeminen ovat myös vaihtoehtoja, jos ammattipätevyys kaipaa päivitystä tai sitä ei ole laisinkaan. Asiakkaille pyritään löytämään oma polku koulutukseen tai työhön, jos asiakas ei hyödy hankkeen tarjoamista palveluista, ohjataan hänet eteenpäin toiseen palveluun.

Yrityksille tarjoamme kohdennettua ohjausta palkkatuen yms. hakemiseen ja tukea työntekijän sopeutumisessa työpaikalle. Palvelu jalkautuu asiakkaan mukana niin työpaikalle kuin koulutukseen tutustumiseenkin.

Palvelu on ilmaista.

Hankkeen rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto ja toteutuksesta vastaa Nivalan Työpajasäätiö sr.

Navi-Go! (Päättynyt)

Navi-Go! – hankkeen tavoitteena on luoda palvelukonsepti, jossa monialaiset lähipalvelut ovat tarjolla kaikille työikäisille henkilöille. Tavoitteena on perustaa Nivalaan ja Haapajärvelle pysyvästi viitenä päivänä viikossa avoinna oleva palvelupiste, jossa tarjotaan tukea eri elämäntilanteissa, ja siirtymävaiheissa syntyneisiin ongelmiin nopeasti ja oikea-aikaisesti toimijaverkoston yhteistyönä. Hankkeen palveluilla tuetaan kohderyhmän sosiaalistaa vahvistumista ja työmarkkinaosallisuutta ja vähennetään työikäisten syrjäytymistä. Hankkeella pyritään vastaamaan myös yritysten työvoimatarpeisiin ja helpottamaan työnantajien ja työttömien kohtaanto-ongelmaa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät ja työttömyysuhanalaiset työikäiset henkilöt Nivalassa ja Haapajärvellä. Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat työnantajat, oppilaitokset sekä laaja palveluverkosto, joita osallistetaan mukaan yhteiseen toimintaan ja kehittämään niin kohderyhmän kuin yhteistyökumppaneidenkin tarpeita entistä paremmin palvelevaa toimintamallia.

Nivalaan ja Haapajärvelle perustetaan matalan kynnyksen kohtaamispaikat, joissa pystytään vastaamaan työikäisten elämäntilanteiden erilaisiin haasteisiin. Asiakkaille on tarjolla päivittäin avointa yksilövalmennusta ja säännöllisesti viikoittain yhteistyöverkoston palveluja. Asiakkaille järjestetään tarvittaessa korttikoulutuksia ja työ- ja toimintakyvyn arviointia ostopalveluna.

Hankkeen tuloksena asiakkaiden elämäntilanteet ovat selkiytyneet ja heitä on saatu aktivoitua työelämään ja opintojen pariin. Osatyökykyisille on löytynyt reittejä työelämään ja aiemmin palvelujen ulkopuolella olevia on saatu palvelujen piiriin. Työ- ja toimintakyvyn arvioinnit ovat auttaneet asiakkaita löytämään oikean ratkaisun elämäntilanteessaan. Yhteistyöverkosto ja asiakkaille tarjottavat palvelut ovat laajentuneet hankepaikkakunnilla. Vertaistuki ja syventynyt yhteistyö verkoston sisällä on parantanut palvelun laatua ja nopeuttanut asiakasprosesseja. Hankkeen päätyttyä Nivalassa ja Haapajärvellä toimivat pysyvät palvelu- ja ohjauspisteet, joissa on tarjolla monipuolisia työikäisten työelämäosallisuutta tukevia palveluja.

 
 
 

Veräjä-hanke (Päättynyt)

Veräjä on uusi kolme vuotta kestävä hanke, jolla tuetaan nivalalaisten asiakkaiden oman elämän aktiivista osallisuutta. Hankkeen tavoitteena on sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen, työ- ja toimintakyvyn parantaminen sekä elämänhallinnan tukeminen. Hanke on suunnattu syystä tai toisesta työelämän ulkopuolella oleville aikuisille. Voit olla esimerkiksi työttömänä, sairauslomalla tai kuntoutustuella. Hankkeeseen tullaksesi et tarvitse lähetettä tai sopimuksia, voit olla vaikka itse yhteydessä työntekijöihin. Kaikki hankkeen toiminta on asiakkaille maksutonta. Veräjä-hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja sitä hallinnoi Nivalan työpajasäätiö.

Hanketyöntekijät toimivat asiakkaan rinnallakulkijana, auttavat löytämään asiakkaalle kuuluvat palvelut, auttavat mm. sähköisessä asioinnissa ja tukevat asiakasta hänen elämäntilanteessaan. Hankkeen asiakkaat saavat yksilöllistä ohjausta, apua sekä tukea tarvitsemiinsa elämän osa-alueisiin sekä mahdollisuuden osallistua erilaisiin ryhmätoimintoihin. Asiakkaat ovat mukana suunnittelemassa ryhmätoimintaa ja pääsevät vaikuttamaan sen sisältöihin. Veräjä-hankkeen ryhmätoiminta voi sisältää liikuntaa eri muodoissa keilauksesta makkaranpaistoretkeen, erilaisia kulttuuritapahtumia konserteista jääkiekkomatseihin, vertaisryhmätoimintaa, pienten tapahtumien järjestämistä, talkootyötä sekä muita asiakkaiden toiveista nousevia toimintoja. Hanketyöntekijät tuovat toimintaa myös sivukylille erilaisten ryhmäteemojen puitteissa, lähelle asiakkaan omaa toimintaympäristöä. Toimintaa voidaan järjestää sivukylien kouluilla, kylätaloilla sekä muissa kyläyhteisöjen tiloissa, esimerkiksi laavuilla.

Tervetuloa mukaan!