Nivalan Työpajasäätiö sr

Nivalan Työpajasäätiö tuottaa Nivalan kaupungille nuorten työpajatoiminnan, etsivän nuorisotyön sekä pitkäaikaistyöttömien työllistämistoiminnan palveluja. Pitkäaikaistyöttömien työllistämistoimintaan kuuluvat työpajatoiminta ja työvalmennus työpajoilla, yksilövalmennus työpajoilla ja seinättömänä valmennuksena, sosiaalinen valmennus sekä palkkatukityöllistäminen. Lisäksi Työpajasäätiö hallinnoi ja toteuttaa työllistymistä ja sosiaalista osallisuutta edistäviä hankkeita Nivalassa ja lähialueilla.

Työpajasäätiön valmennus-, ohjaus-, neuvonta- ja kuntoutuspalvelujen tarkoituksena on edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymis- ja opiskeluvalmiuksia sekä ylläpitää ja tukea heidän työ- ja toimintakykyään ja elämänhallintataitojaan.


Nivalan Työpajasäätiölle on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen Yritys -merkki. Se kertoo siitä, että toimintamme ensisijainen tarkoitus ja tavoite on yhteiskunnallisen hyvän tekeminen. Olemme sitoutuneet kehittämään avoimesti ja läpinäkyvästi omaa toimintaamme ja asiakkaidemme hyvinvointia, ja sitä kautta ympäröivää yhteiskuntaa.

Image

Avainlukuja 2023

Image

Nivalan Työpajasäätiön visio

Nivalan Työpajasäätiö on näkyvä ja kaikkien tavoitettavissa oleva työllisyystoimija. Sen asiakkaista vähintään joka toinen etenee koulutukseen, työllistyy, aloittaa yrittäjänä tai löytää jonkin muun elämäntilanteeseensa sopivan ratkaisun. Työpajasäätiö monipuolistaa ja ennakoi toimintaansa mahdollistamalla henkilöstön osaamisen kehittymisen.

Nivalan Työpajasäätiön arvot

Vastuullisuus – itsestä, toisista ja ympäristöstä

Vastuu itsestä sisältää osaamisen jatkuvan kehittämisen. Vastuu toisista tarkoittaa yksilöllisyyden huomioon ottamista, toisten kannustamista ja joustavuutta yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Jokainen kantaa vastuunsa sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä. Yhdessä pidetään huolta ympäristöstä ja sen viihtyisyydestä. Ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys ohjaa valintoja.

Luottamus – yhdessä onnistumme

Luottamus on molemminpuolista ja se rakentuu avoimuudelle ja oikeudenmukaisuudelle. Jokainen työpajayhteisön jäsen, asiakkaat, henkilökunta ja hallinto ovat luottamuksen arvoisia ja toimivat sen mukaisesti. Keskinäinen arvostus johtaa toimivaan yhteistyöhön ja hyviin tuloksiin.

Rohkeus – ennakkoluulottomasti eteenpäin

Rohkeus on uskallusta olla oma itsensä ja tehdä omannäköisiä valintoja. Rohkeuden avulla opitaan uutta ja kehitytään niin ihmisinä, työyhteisönä kuin säätiönäkin. Uudenlaisten toimintatapojen etsiminen ja omaksuminen on kaikille mielekästä. Luovuuteen ja oma-aloitteisuuteen kannustetaan. Riskejä uskalletaan ottaa perustellusti ja harkiten. Rohkeus avaa ovia tulevaisuuteen..

Sinnikkyys – periksi ei anneta

Sinnikkyys on sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Sinnikkyyden eteen on tehtävä joka päivä töitä. Periksi ei anneta vastoinkäymisissä eikä vaikeissakaan tilanteissa. Sinnikkyyteen kuuluu pitkäjänteinen luottamus paremmasta tulevasta. Epäonnistuminenkin on mahdollisuus – uudelleen yrittämiseen rohkaistaan ja virheistä otetaan opiksi. Jokaisen antamaa palautetta pidetään arvokkaana. Rakentava palaute vahvistaa sinnikkyyttä.

Tavoitteellisuus – kaikella tekemisellä on tarkoitus

Tavoitteellisuus mahdollistaa mielekkään toiminnan. Tavoitteellisuus on suunnitelmallisuutta, elinikäistä oppimista ja kehittymistä. Tavoitteiden saavuttaminen luo onnistumisen tunteen, joka puolestaan kannustaa asettamaan seuraavan tavoitteen. Tavoitteellinen esimerkki innostaa myös muita mukaan. Tavoitteellinen elämä vie kohti hyvinvointia. Tavoitteellisuus tuo tehokkuutta ja muutosta parempaan.

Nivalan Työpajasäätiön strategiset tavoitteet 2020–2025

1. Joka toisella asiakkaista positiivinen jatkopolku.
2. Ammattitaitoinen osaamistaan jatkuvasti kehittävä henkilöstö
3. Hyvä maine ja moderni imago
4. Tasapainoinen talous

Nivalan Työpajasäätiön omistus ja hallinto

Nivalan Työpajasäätiön omistajia ovat Nivalan kaupunki, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Jedu, Nivalan seurakunta, Nivala-Seura ry, Nivalan Yrittäjät ry, MTK Nivala ry ja Nivalan 4H -yhdistys.

Nivalan Työpajasäätiön hallinto muodostuu hallintoneuvostosta ja hallituksesta. Säätiön hallintoneuvostoon kuuluu 13 säätiön omistajien nimeämää jäsentä. Säätiön hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi neljä varsinaista jäsentä ja kuusi henkilökohtaista varajäsentä. Säätiön toimitusjohtaja johtaa säätiön päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Nivalan Työpajasäätiön hallitus


Liisa Hankonen
Puheenjohtaja

Jyrki Saarela
Varapuheenjohtaja

Urpo Korkiakoski
Jäsen

Kimmo Peräaho
Jäsen

Jaana Haikara
Jäsen

Juha Koski
Jäsen